Nuhma, Het Limburgs klimaatbedrijf is in handen van 41 Limburgse gemeenten en de gemeente Laakdal.

Haar doelstelling?
Limburg CO2-neutraal maken.

Hierbij focust Nuhma op de volgende 3 domeinen:

  1. Participaties in
    duurzame energie
  2. Smart Technologies
  3. Coöperatieve vennootschappen

Via Nuhma AC investeert Nuhma in productie en transport van duurzame energie. Om deze decentrale energieproductie tot bij de eindgebruikers te brengen, is er nood aan een smart grid. Hiertoe heeft Nuhma DC een aantal participaties die inzetten op smart services en toepassingen m.b.t. de energietransitie en het energienet van de toekomst.

De Raad van Bestuur staat in voor het beheer van de participatieportefeuille. Uit deze portefeuille vloeit een jaarlijks dividend naar de 41 Limburgse gemeenten en Laakdal. Zij vormen eveneens de Algemene Vergadering van Nuhma.

Circulair staat centraal te Beringen

De hypermoderne biostoomcentrale te Biostoom Beringen verwerkt jaarlijks 200.000 ton huishoudelijk en bedrijfsmatig restafval dat niet gerecycleerd kan worden, tot warmte en elektriciteit. Op de site wordt inmiddels een ware recyclagehub uitgebouwd. 

Afval vermijden wordt uiteraard verkozen boven het moeten recycleren ervan. Zodoende zet Bionerga ook sterk in op de uitbouw van een circulaire hub waarbij zoveel mogelijk materialen worden gesorteerd en gerecycleerd. De samenwerking met ECOO en het systeem voor de ophaling van afval via Optimo – waarbij Biostoom Beringen instaat voor het sorteren – zijn hierbij belangrijke schakels. Hoewel de afvalsector voor bijzondere uitdagingen staat, slaagde Bionerga er het afgelopen jaar alsnog in om haar positie te vergroten.

Aan het stuur van plastic folie recyclage

De recyclagefabriek van ECOO te Beringen verwerkt jaarlijks 42.000 ton plastic-afval tot nieuwe producten of verpakkingen. Ecoo Beringen is de eerste recyclagefabriek in België die polyethyleen folie opnieuw verwerkt tot een nieuwe grondstof. Het gaat onder meer om de folie afkomstig van verpakkingszakjes.

Sorteerinstallatie voor afvalophaling via Optimo

Op de site te Beringen is ook de sorteerinstallatie in gebruik voor het huishoudelijk afval dat via Optimo wordt opgehaald. Het Optimo ophalingssysteem is bij 32 Limburgse gemeenten en Diest in voege. Het systeem heeft vele voordelen zoals een lagere CO2-uitstoot voor de ophaling van afval, een verhoogde recyclage én een lagere kostprijs.

De installatie in Beringen sorteert de verschillende soorten afval, die in verschillend gekleurde zakken per soort worden opgehaald. Dit gebeurt automatisch via optische technologie. Vervolgens gaan de recycleerbare soorten naar gespecialiseerde verwerkers.

Samen gedreven door de wind

Aspiravi Holding is sinds het ontstaan van Nuhma een voorname participatie. De groep is actief in de bouw en uitbating van hernieuwbare energie installaties. De nadruk ligt op windenergie met 246 turbines op land en 172 turbines in de Noordzee. Daarnaast heeft Aspiravi groep actief ingezet op de diversificatie van haar installaties. Naast 2 biomassacentralesA&S en A&U – en enkele kleinere biogas- en waterkrachtcentrales, zijn er in het portfolio van de windpionier nu ook batterij- en zonne-energieprojecten terug te vinden. Last but not least verbreedt Aspiravi haar horizonten richting o.a. Frankrijk en Spanje, de internationalisering is volop ingezet.

16 nieuwe windmolens in België

In 2023 realiseerde de Aspiravi groep 16 nieuwe windmolens, samen goed voor een geïnstalleerd vermogen van 58,2 MW. In Limburg werd 1 nieuwe windturbine in Pelt gebouwd. Daarnaast werden in Vlaanderen 6 bijkomende Aspiravi-windturbines gerealiseerd: 2 op de terreinen van diepvriesbedrijf Timfrost in Oostkamp en op volgende locaties telkens 1 windturbine: Hoogstraten, Aalst, Ninove en Denderleeuw. Tot slot bouwde Aspiravi in Wallonië 9 windturbines: in Sainte-Ode (5), Fernelmont (2) en Perwez (2).

De windmolen in Hoogstraten is de hoogste (145m ashoogte) en meest performante (4,2 MW) windmolen die Aspiravi in haar rijke geschiedenis bouwde.

2023 was een grand cru jaar voor windenergie

Na de magere windjaren 2021 en 2022 had Aspiravi in 2023 de wind in de zeilen. Het bleek namelijk een erg goed windjaar. Aspiravi zag de productie van groene energie toenemen met 986 GWh tot 5.533 GWh, een indrukwekkende groei van 22%! De groei in vermogen én hoger windaanbod zorgden voor de substantiële groei in de productie van hernieuwbare energie. In 2023 was de Aspiravi-groep betrokken bij de productie van bijna 7% van het totale jaarverbruik in België.

Ook de prijzen voor de geproduceerde groene energie bleven in 2023 behoorlijk, zodoende kon de Aspiravi-groep uitzonderlijk goede resultaten behalen en sterke cijfers presenteren.

Belgische verankering in offshore wind

Aspiravi Offshore vergrootte haar aandeel in het offshore windpark Northwind. Aspiravi Offshore is één van de oprichters van het Belgische offshore windpark van 216 MW en nam de aandelen in het bezit van Parkwind over, daarmee groeide haar aandeel van 40% naar 70%.

Ook in C-Power wijzigde de aandeelhouderstructuur. Het Belgische consortium C-Power Holdco, waar Nuhma via Z-Kracht en VEH deel van uitmaakt, kocht het aandeel van het Franse infrastructuurfonds Marguerite over. C-Power Holdco verhoogde haar aandeel in C-Power van 53,9% naar 63,3%. De nieuwe aandeelhoudersstructuur verzekert een stevige Belgische verankering van het windpark.

Loading: batterijprojecten

Door groene stroom op te slaan, kan er flexibel en efficiënt mee omgegaan worden: flexibele inzetbaarheid bij piekbelasting en efficiënte opslag bij overproductie. Aspiravi zet dan ook volop in op toekomstige batterijprojecten. Op heden zijn er nog geen batterijprojecten in exploitatie, maar is de ontwikkeling ervan volop gaande om op korte termijn de eerste projecten te kunnen realiseren.

Internationale wind, koers richting buitenland

Duurzaam Curaçao groeit! Na de succesvolle realisatie van een eerste en tweede windpark in 2012, gevolgd door een derde in 2017, staat Aspiravi klaar om een vierde windpark te realiseren. Na toevoeging van de vijf nieuwe turbines langs de oostkust, zal de teller op 20 belanden. Het aandeel hernieuwbare energie op het eiland stijgt daarmee naar ongeziene hoogten!

Aspiravi zet eveneens koers richting Frankrijk en Spanje. Enerzijds met Agri-PV oftewel de integratie van zonnepanelen op agrarisch gebied. Zonnepanelen op landbouwgrond hebben namelijk tal van voordelen, ze produceren groene stroom én ze zorgen voor een betere oogst.

Anderzijds worden in beide landen ook zonne- en windenergieprojecten gerealiseerd. In Frankrijk zijn op heden alle projecten in ontwikkeling van Aspiravi France goed voor ongeveer 200 MW aan groene stroom. In Spanje staat teller van Aspiravi Spain reeds op zo’n 300 MW vermogen in ontwikkeling.

Nuhma in groene cijfers

Groene energie waarin Nuhma voorziet via haar participaties

380866
gezinnen in Limburg
totale residentiële elektriciteitsbehoefte
1333031 MWh
85% van de Limburgse gezinnen worden afgedekt door de groene energie van Nuhma
233271
TON besparing

In 2023 telde Limburg 380.866 gezinnen die thuis elk gemiddeld 3.500 kWh elektriciteit verbruikten. Dat bracht de totale residentiële elektriciteitsbehoefte op 1.333.031 MWh.

85,45 % van de elektriciteitsbehoefte van de Limburgse gezinnen wordt afgedekt door de groene energie van Nuhma.
Dit resulteert in een CO2 besparing van 233.271 ton.

Installaties waarin Nuhma betrokken is

Wind op zee

226 installaties
4679806 MWh groene energie
512918 MWh aandeel Nuhma

Wind op land

246 installaties
1591271 MWh groene energie
417183 MWh aandeel Nuhma

Biomassa

4 installaties
508020 MWh groene energie
202998 MWh aandeel Nuhma

Biogas

2 installaties
1122 MWh groene energie
451 MWh aandeel Nuhma

Waterkracht

2 installaties
1249 MWh groene energie
501 MWh aandeel Nuhma

Zonne-energie

255 installaties
439670 MWh groene energie
5079 MWh aandeel Nuhma

Voeg bij de CO2 besparing dankzij Nuhma, nog de inspanningen van de individuele gemeenten en we kunnen stellen dat we er met z’n allen in geslaagd zijn om 100% van het elektriciteitsverbruik van onze gezinnen af te dekken.

Nuhma wakkert burgerparticipatie aan

Nuhma wil de burger betrekken in haar projecten rond hernieuwbare energie, zodat die ook een steentje kan bijdragen aan de energietransitie die een duurzaam en koolstofarm energiesysteem tot doel heeft:

Deze coöperaties zijn allen lid van Copias, de federatie voor burgercoöperaties actief in het domein van hernieuwbare energie.

ECO2050 voorloper in burgerparticipatie offshore wind

1142
coöperanten
8.7
miljoen euro
kapitaal
1/3
van de investeringen
komt uit Limburg
Ook coöperanten uit
Jongste
coöperant
18 j
Oudste
coöperant
18 j

ECO2050 is de enige coöperatieve vennootschap die op heden een actief aanbod heeft dat burgers in staat stelt te participeren in de offshore windprojecten in de Belgische Noordzee.

ECO2050 spant zich ook in om zich te positioneren en mee in te staan voor de burgerparticipatie in de toekomstige windparken in de Prinses Elisabethzone.

Per jaareinde telt ECO2050 1.142 coöperanten. Zij investeerden samen voor ruim 8,7 miljoen euro. Bezoek de website van ECO2050 voor meer informatie via www.eco2050.be.

Smart grid en energietransitie

Solithor is toonaangevend in het ontwerp, de ontwikkeling en de commercialisering van solid-state lithiumbatterijen oftewel vastestofbatterijen. In Sint-Truiden is er een Europees kenniscentrum opgericht voor deze spitstechnologie.

Voorts is er de deelname in Campus EnergyVille te Genk, hier wordt o.a. onderzoek gevoerd naar toepassingen voor de opslag van energie en innovatie in het kader van de energietransitie.

Nuhma DC is eveneens betrokken in Soltech. Deze vennootschap legt zich toe op de productie en toegepaste innovatie van Building Integrated PV (BIPV), met andere woorden esthetische zonnepanelen die geïntegreerd worden in gevels van gebouwen, luifels, overkappingen en geluidsschermen. In haar fabriek in Genk brengt Soltech de productiefaciliteiten onder en is de opschaling van haar activiteiten gaande.

Daarnaast legt Soltech zich eveneens toe op een ander type innovatieve technologie: glassiled. Om een glassiled te maken, worden ledlampjes op een transparante manier van stroom voorzien in een glaswand. Hierdoor ontstaan eindeloze variaties (o.b.v. aantal, schikking en kleur van de leds) en vervolgens eindeloze videotoepassingen op de glassiled. Soltech mocht al een glassiledproject uitwerken in Las Vegas en om een tipje van de sluiter te lichten: binnenkort zal er eveneens een glassiled te bewonderen zijn aan ons hoofdkantoor. Wordt vervolgd!

Van smart grid naar smart city

Nuhma DC zet daarnaast in op smart city toepassingen, opdat onze aandeelhouders – 41 Limburgse gemeenten en Laakdal – worden klaargestoomd voor de toekomst en synergieën op dit vlak gemaximaliseerd worden.

S-Lim verenigt de Limburgse gemeenten om via samenwerking de regio te laten uitgroeien tot een smart region. S-Lim fungeert als aankoopcentrale inzake technologische en softwarematige toepassingen. Concreet heeft s-Lim op dit moment een aanbod van technologie om data te capteren zoals vaste, verplaatsbare en ANPR-camera’s. Daarnaast is er ondersteunende software voor een datagedreven beleid. Ten slotte zijn er toepassingen om het bestuur (dataportaal) en de burger (Stadsapp) te informeren en te betrekken.

Nuhma onderschrijft het belang van een datagedreven beleid. Hiertoe heeft Nuhma een voornaam belang in MyCSN. Deze vennootschap bouwt en beheert de datahub of datalake voor s-Lim. De data van s-Lim wordt er op een veilige manier verzameld en bewaard. Ook andere publieke data en data van andere smart city actoren worden eraan toegevoegd. Met respect voor de privacy worden de data terug ter beschikking gesteld via de diverse toepassingen zoals het dataportaal en de Stadsapp.

S-Lim en MyCSN vormen een belangrijke synergie om het datagedreven beleid in uitvoering te brengen. De komende jaren ligt de focus op het verwerven van inzichten betreffende o.a. ESG, het klimaat, verbruiksgegevens, etc. Nuhma is betrokken bij de productie en levering van groene energie en kan vervolgens de verworven inzichten uit het datagedreven beleid inzetten ter blijvende optimalisatie van energieproductie en -levering. Het datagedreven beleid maakt de cirkel rond.

Het ECO impact rapport is een perfect voorbeeld van de synergie tussen MyCSN en s-Lim. De aandeelhouders van Nuhma hebben dit rapport mogen ontvangen voor hun stad of gemeente. In het rapport zijn enerzijds gegevens m.b.t. energieproductie en -verbruik opgenomen, maar ook inzichten betreffende de bomen op hun grondgebied en de impact die deze laatsten hebben op het welzijn en de leefomgeving van de inwoners.

De MyCSN GEO toepassing was een belangrijke hefboom om het rapport mee vorm te geven. Door middel van luchtfoto’s van onze provincie en de driedimensionale laser-scanning heeft MyCSN met de AI-module uit haar software een zeer nauwkeurige schatting kunnen maken van het aantal bomen in Limburg. Zo telde MyCSN – 11.124.121 Limburgse bomen. Deze nemen 876.355 ton CO2 op. De voordelen van bomen expliciet berekenen, kan bijdragen aan het duurzaam behoud van bomen in onze steden. De gemiddelde leeftijd van een straatboom is 20 tot 30 jaar, terwijl ze net meer voordelen kunnen leveren als ze oud en bijgevolg groot kunnen worden. Het betreft dus waardevolle data om het beheer van het bomenpatrimonium in de steden en gemeenten en bij uitbreiding onze provincie te verbeteren.

De MyCSN GEO toepassing dient niet alleen om een overzicht van de hoeveelheid groen beter te beheren, ze biedt ook een oplossing tegen sluikstorten, laadpaalklevers en vergemakkelijkt wegenonderhoud en de budgettering ervan. Dankzij AI kunnen verschillende gewenste datasets uit de digital twin worden gedestilleerd. Op termijn ontstaat dankzij de datalagen een verregaande digitale tweeling van de regio, met functionaliteiten voor beleid, beheer en onderhoud.

Dividend Nuhma

2023: 9,7 miljoen euro
Totaal dividend sinds ontstaan Nuhma: 137 miljoen euro

In 2024 keert Nuhma 9,7 miljoen euro dividend uit aan haar gemeentelijke aandeelhouders. Sedert haar ontstaan keerde Nuhma 137 miljoen euro aan dividenden uit. Wanneer we dit afzetten tegen het kapitaal van Nuhma – 138 miljoen euro – kunnen we stellen dat 99 % van de investering reeds werd terugverdiend.